Σε συμφωνία η Πειραιώς με την Bain Capital για Sunshine και χαρτοφυλάκιο NPL
Σε συμφωνία η Πειραιώς με την Bain Capital για Sunshine και χαρτοφυλάκιο NPL

Σε συμφωνία η Πειραιώς με την Bain Capital για Sunshine και χαρτοφυλάκιο NPL

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας.
RE+D magazine
23.12.2022

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατέληξε σε συμφωνία με τη Bain Capital Credit, για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases («Sunshine»), συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ταξινομημένου ως διακρατούμενου προς πώληση, €0,5 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας στις 30.09.2022.

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας. 

Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. 

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς για τη Συναλλαγή και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βέκρης ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς.