Στα €546 εκατ. τα κέρδη μετά φόρων της ΕΤΕ το α' εξάμηνο
Στα €546 εκατ. τα κέρδη μετά φόρων της ΕΤΕ το α' εξάμηνο

Στα €546 εκατ. τα κέρδη μετά φόρων της ΕΤΕ το α' εξάμηνο

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Β’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε 56,7% στην Ελλάδα .
RE+D magazine
01.08.2022

Στα 546 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα αναλογούντα κέρδη σε μετόχους που σημείωσε η Εθνική Τράπεζα το α’ εξάμηνο του 2022, με το β’ τρίμηνο ωστόσο να διαπιστώνεται επιβράδυνση της κερδοφορίας.

Ειδικότερα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €468 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2022, με τα οργανικά κέρδη να ενισχύονται κατά 38% σε ετήσια βάση, σε €268 εκατ., θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη του στόχου της Τράπεζας για οργανικά κέρδη ύψους €0,5 δισ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022.

Η ισχυρή αυτή επίδοση αντικατοπτρίζει την επαναφορά των καθαρών εσόδων από τόκους σε τροχιά ανάπτυξης, την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, την περιστολή των λειτουργικών εξόδων παρά την εκτίναξη του πληθωρισμού και την αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε €530 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα βάσης λόγω της αποεπένδυσης του χαρτοφυλακίου Frontier στα μέσα Δεκεμβρίου 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους κατόρθωσαν να αυξηθούν οριακά σε σχέση με πέρυσι σε €564 εκατ., καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ αντισταθμίστηκε από τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από ομόλογα, την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας, αλλά κυρίως από την ισχυρή ανάκαμψη των εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα (+€2,3 δισ. σε ετήσια βάση). Το Β’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 9% σε τριμηνιαία βάση σε €294 εκατ., ως αποτέλεσμα της εντυπωσιακής αύξησης των εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,1 δισ. στο τρίμηνο έναντι €0,3 δισ. το Α’ τρίμηνο 2022, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να αυξάνεται κατά 11μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να διαμορφώνεται σε 189 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη κατά 24% σε ετήσια βάση σε €160 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, υποστηριζόμενα από τις αυξανόμενες εκταμιεύσεις δανείων Λιανικής και Εταιρικής τραπεζικής, καθώς και τις προμήθειες από κάρτες, πληρωμές και τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade finance).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €288 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, επωφελούμενα από τις θέσεις της Τράπεζας σε παράγωγα προϊόντα.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, σε €360 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, αποτυπώνοντας τα αυξημένα γενικά και διοικητικά έξοδα και τις υψηλότερες αποσβέσεις λόγω των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, με επίκεντρο την αντικατάσταση του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System). Η λελογισμένη διαχείριση του κόστους και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 235 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά, διατηρώντας το κόστος περιορισμένο.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €96 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022, ήτοι 66 μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 320μ.β. σε σχέση με το τέλος του 2021.

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €22 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2022 από €4 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώνει τη σημαντική ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+9% ετησίως), τα αυξημένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (€13 εκατ. έναντι €1 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2021) και τη δραστική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-14% ετησίως).

Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Β’ τρίμηνο 2022, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα να μειώνονται κατά €0,1 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε €1,9 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες. Η διατήρηση της οργανικής μείωσης ΜΕΑ αντανακλά τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις δανείων. Τα χαμηλότερα επίπεδα αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) σε απόλυτα νούμερα, ως αποτέλεσμα της μειωμένης περιμέτρου ρυθμισμένων ΜΕΑ μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Frontier, αντισταθμίστηκαν πλήρως από τον περιορισμένο αριθμό αθετήσεων (defaults) και τις στοχευμένες διαγραφές χρεών, με το ποσοστό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (cure rate) να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της απότομης αύξησης του ενεργειακού κόστους, δεν υπάρχουν ενδείξεις για αύξηση των ΜΕΑ πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα είτε Κρατικής είτε Τραπεζικής στήριξης, ούτε άλλων πελατών.

Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά περίπου 40μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 6,1% το B’ τρίμηνο 2022, με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 80,8%, υψηλότερος κατά 320μ.β. περίπου από το τέλος του 2021.
Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,9% το Β’ τρίμηνο 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 75,3%.

Με πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9, ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 15,0%, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας (CAD FL) να ανέρχεται σε 16,1%3 το Β’ τρίμηνο 2022, αντανακλώντας την οργανική κερδοφορία της Τράπεζας (+50μ.β.), η οποία απορρόφησε την αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού λόγω των υψηλών εκταμιεύσεων δανείων στο τρίμηνο (-30μ.β.) και τις αυξημένες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων που επηρεάζουν μερικώς την αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVTOCI).

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω κατά 60μ.β. περίπου, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,6% και 16,7%, αντίστοιχα.

Ρευστότητα


Oι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, σε €54,3 δισ. το Β’ τρίμηνο 2022, αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά €1,3 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο σε €52,6 δισ., με τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου να αποτελούν πλέον το 87% των συνολικών καταθέσεων της Τράπεζας (82% το Β’ τρίμηνο 2021). Η αύξηση στα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τη συσσώρευση μετρητών που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζουν τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα από την εκτίναξη του πληθωρισμού.

Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,7 δισ. Σε σχέση με το Β’ τρίμηνο 2021, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €3,0 δισ. στην Ελλάδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Β’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε 56,7% στην Ελλάδα και σε 57,8% σε επίπεδο Ομίλου, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) να υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα παραμένει στα €11,6 δισ. το Β’ τρίμηνο 2022 και αντανακλά τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ), με το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας να διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επικουρούμενο από τους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ και την άφθονη ρευστότητα στην αγορά.