Στην βουλή το νέο πλαίσιο για την Golden Visa
Στην βουλή το νέο πλαίσιο για την Golden Visa

Στην βουλή το νέο πλαίσιο για την Golden Visa

Εως την 31η Δεκεμβρίου 2023 μεταβιβάσεις με το ισχύον καθεστώς στις περιοχές που αλλάζουν τα όρια.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
22.12.2022

Κατατέθηκε στην βουλή τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, με τις νέες προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής επενδυτή σε πολίτες τρίτων χωρών (golden visa).

Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται μεταξύ άλλων, διαφοροποίηση ως προς την ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας, το ύψος του συνολικού συμβατικού μισθώματος των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθώς και μεταβατικό διάστημα για το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς.

Συγκεκριμένα προβλέπεται για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος, ανεβαίνει σε €500.000 και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή.

Το εν λόγω τίμημα αφορά στην αγορά ενός μόνο ακινήτου. Στην περίπτωση επένδυσης μέσω αγοράς σε ποσοστό εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, η ελάχιστη αξία του ποσοστού συγκυριότητας καθορίζεται σε €500.000 και η επένδυση πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο.

Για τις λοιπές περιοχές της χώρας η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε €250.000 θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν από την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και πραγματοποιείται σε ένα ή περισσότερα ακίνητα.

Πολίτες τρίτων χωρών - κάτοχοι άδειας μόνιμης διαμονής επενδυτή μπορούν να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους, για ισόχρονη διάρκεια κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή τους. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.

Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με τους εξής τρόπους: 

α) με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, 

β) με μεταφορά πίστωσης, κατά την περ. 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α' 84) και 

γ) μέσω POS εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά την περ. 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

Ο πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. 

Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

  1. ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,
  2. τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών,
  3. τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών σε αυτόν/αυτήν,
  4. οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

Στα τέκνα που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής για τρία έτη, με μόνη υποχρέωση την προσκόμιση της προηγούμενης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση.

Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται με το παρόν άρθρο δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός 2 μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων του φακέλου στην εκδούσα αρχή.


Μεταβατική διάταξη για τις άδειες διαμονής 

Πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές που αλλάζουν τα όρια, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις €250.000, υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους 10% επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος μέχρι την 30η Απριλίου 2023, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 30η Απριλίου 2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την οποία δόθηκε προκαταβολή 10% επί του τιμήματος αγοράς μέχρι την 30η Απριλίου 2023, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης €250.000 και πάντως όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2023.