Στις 11 Μαρτίου προς διαπραγμάτευση 6 εκατ. νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στις 11 Μαρτίου προς διαπραγμάτευση 6 εκατ. νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στις 11 Μαρτίου προς διαπραγμάτευση 6 εκατ. νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
RE+D magazine
07.03.2024

Στις 11 Μαρτίου θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 6 εκατ. νέων μετοχών της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ειδικότερα όπως αναφέρει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη χρηματιστηριακή ανακοίνωση οι Νέες Μετοχές εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με  καταβολή μετρητών και με τιμή διάθεσης €13,20, σύμφωνα με την από 13.02.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. Οι Νέες Μετοχές αναμένεται να έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης τους.

Επίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι από την ίδια ημερομηνία, ήτοι 11.03.2024, παύει η διαπραγμάτευση 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €0,57 εκάστη οι οποίες και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών, με συνεπακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €3.420.000, σε υλοποίηση της από 13.02.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Την 01.03.2024, καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) η υπ’ αριθμ. 3230817/01.03.2024 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας συνεπεία της ανωτέρω αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 06.03.2024 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 6.000.000 νέων μετοχών της Εταιρείας, όπως επίσης και τη διαγραφή των 6.000.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης, ύψους €79.200.00, θα διατεθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στις τελευταίες δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και στην εταιρική παρουσίασή της, αλλά και για την ανάληψη νέων έργων, εντός διαστήματος 36 μηνών.

Συνεπεία της ως άνω αύξησης και μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται συνολικά σε € 58.951.275,87 και διαιρείται σε 103.423.291 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,57 η καθεμία. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή της εξαίρεσης του εδ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.