Στις 24 Iανουαρίου 2023 η λήξη 2ης περιόδου εκτοκισμού ΚΟΔ της Premia
Στις 24 Iανουαρίου 2023 η λήξη 2ης περιόδου εκτοκισμού ΚΟΔ της Premia

Στις 24 Iανουαρίου 2023 η λήξη 2ης περιόδου εκτοκισμού ΚΟΔ της Premia

Από την Δευτέρα 23.01.2023(ex-coupon date), οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του δεύτερου (2ου) τοκομεριδίου.
RE+D magazine
19.01.2023

Η PREMIA ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 25.01.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 25.07.2022 έως 25.01.2023, είναι η Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023.

Από την Δευτέρα 23.01.2023(ex-coupon date), οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του δεύτερου (2ου) τοκομεριδίου.

Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την δεύτερη (2η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται συνολικά στο ποσό των €1.431.111,11 ήτοι ποσό €14,3111111100 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,80% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 100.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Τετάρτη 25.01.2023, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντες
τους να αποδέχονται για λογαριασμό τους καταβολές ποσών τόκων.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής

α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την
ενότητα Χ μέρος 2,

β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός

(1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι
περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η αξίωση είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση [δηλαδή για τους τόκους της παραπάνω δεύτερης (2ης) περιόδου εκτοκισμού η αξίωση είσπραξης τόκου παραγράφεται την 01.01.2029]. Μετά την κατά τα
ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.