Στο 29,75 % το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στο 29,75 % το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 29,75 % το ποσοστό του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο Γεώργιος Περιστέρης κατέχει έμμεσα μία σύμβαση forward με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ που προβλέπει την επιπρόσθετη απόκτηση 6.000.000 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.
RE+D magazine
25.01.2024

Μεταβολές συνέπεια συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2024 ανακοίνωσε η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών».

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γεώργιος Περιστέρης κατέχει πλέον 17.299.531 (16,7269%) άμεσα και 7.693.984 (7,4393%) έμμεσα και συνολικά 24.993.515 (24,1662%) μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία καθώς και έμμεσα μία σύμβαση forward με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που προβλέπει την επιπρόσθετη απόκτηση 6.000.000 (5,8014%) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 29,9676% (έναντι ποσοστού 29,7542% κατά την τελευταία αντίστοιχη γνωστοποίηση).

Οι έμμεσες συμμετοχές του κατέχονται από τις εξής ελεγχόμενες επιχειρήσεις: Γαρδένια Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. 2,8890% (μετοχές), Perge Ltd.1,9604% (μετοχές) και 5,8014% (forward) (έναντι ποσοστού 7,2518% αποκλειστικά σε μετοχές κατά την τελευταία γνωστοποίηση της Perge Ltd) & Snakos Services Ltd. 2,5899% (μετοχές).

Στις 19.01.2024 η Perge Ltd, που ελέγχεται από τον κ. Γ. Περιστέρη, προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας:

1. Μεταβίβασε αιτία δανεισμού στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6 εκ. μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8014% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου), και

2. Δυνάμει συμφωνίας με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, θα αποκτήσει 6 εκ. μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8014% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) προκειμένου να κλείσει ο παραπάνω δανεισμός μετοχών.

Συνεπεία των παραπάνω, υπήρξε μεταβολή για τον κ. Γ. Περιστέρη και την Perge Ltd που διήλθε των ορίων του ν. 3556/2007 με τελικές θέσεις κατά το κλείσιμο της 19.01.2024 αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Αντίστοιχα, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. κατέχει πλέον 2.260 (0,0022%) έμμεσα και συνολικά 2.260 (0,0022%) μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία καθώς και έμμεσα μία σύμβαση forward με την Εταιρεία που προβλέπει την επιπρόσθετη απόκτηση 6.000.000 (5,8014%) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ήτοι συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 5,8036% (έναντι ποσοστού κάτω του 5% πριν τις συναλλαγές). Οι έμμεσες συμμετοχές κατέχονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία 0,0022% (μετοχές) και την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5,8014% (forward).

Στις 19.01.2024 η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που είναι 100% θυγατρική της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία που είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings A.E. προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας:

1. Απέκτησε αιτία δανεισμού από την Perge Ltd 6 εκ. μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8014% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) τις οποίες και πώλησε αυθημερόν στους επενδυτές στους οποίους κατανεμήθηκαν μετοχές κατά την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της Εταιρείας που ανακοινώθηκε και διενεργήθηκε στις 18.01.2024, και

2. Δυνάμει συμφωνίας με την Εταιρεία, θα αποκτήσει 6 εκ. μετοχές της Εταιρείας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8014% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου μέσω αύξησης κεφαλαίου, ή σε περίπτωση μη έγκρισης, μέσω αγοράς ιδίων) προκειμένου να επιστρέψει τις μετοχές που δανείστηκε στην Perge Ltd.