Στο 7,6% η μικτή απόδοση των ακινήτων της Premia
Στο 7,6% η μικτή απόδοση των ακινήτων της Premia

Στο 7,6% η μικτή απόδοση των ακινήτων της Premia

Το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΑΠ διαθέτει 51 ακίνητα.
RE+D magazine
29.03.2024

Αυξημένες επενδύσεις και χαρτοφυλάκιο 51 ακινήτων κατέγραψε η Premia Properties στην έκθεση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του Ομίλου την 31.12.2023, αποτελείται από 41 επενδυτικά ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας 260,90 εκατ. εκ των οποίων τα:

  • 33 ακίνητα εισοδήματος συνολικής μικτής εκμισθώσιμης επιφανείας 275.102 τ.μ. η αξία των οποίων ανέρχεται σε €201,53 εκ. και 
  • 8 ακίνητα προς αξιοποίηση, ήτοι 2 βιομηχανικά ακίνητα συνολικής επιφανείας 7.030 τ.μ. και αξίας € 3,31 εκ., ένα  εμπορικό ακίνητο συνολικής επιφανείας 59.729 τ.μ. και αξίας €46,80 εκ., 4 οικόπεδα συνολικής επιφανείας 165.620 τ.μ. και αξίας €4,63 εκ., και ένα ακίνητο εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων συνολικής επιφανείας 5.253 τ.μ. και αξίας €4,63 εκ.

  • 10 σχολικές μονάδες συνολικής επιφάνειας 36.505 τ.μ., που βρίσκονται υπό τη διαχείριση της θυγατρικής εταιρείας JPA AEEΣ μέσω Σύμβασης ΣΔΙΤ, με τη συνολική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τη Σύμβαση ΣΔΙΤ να ανέρχονται σε € 36,79 εκ.

Τα συνολικά έσοδα από διαχείριση ακινήτων του Ομίλου κατά το 2023 ανήλθαν σε €18,99 εκ. έναντι €15,08 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση €3,91 εκ. ή 26%. Η αύξηση αυτή, οφείλεται κυρίως σε μισθώματα που προήλθαν από τις νέες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023, από νέους μισθωτές καθώς και από αναπροσαρμογές μισθωμάτων. 

Τα συνολικά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από μισθώματα ακινήτων ύψους €15,36 εκ. και έσοδα από παροχή υπηρεσιών ύψους €3,63 εκ. τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν έσοδα της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ καθώς και €0,86 εκ. έσοδα επανατιμολόγησης κοινοχρήστων

H μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) είναι 7,6% με  μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) τα 7 έτη. Το 89% περίπου των σχετικών μισθωμάτων υπόκειται σε  αναπροσαρμογή  τουλάχιστον  βάσει  του  πληθωρισμο ενώ τα  υπόλοιπα  μισθώματα  υπόκεινται  μεσοπρόθεσμα  σε συμβασιοποιημένες  ετήσιες  αναπροσαρμογές και μελλοντικά αναπροσαρμόζονται  κατά  κανόνα  τουλάχιστον  βάσει  του πληθωρισμού. 

Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή. 


Στο 50,32% ο συντελεστής μόχλευσης

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων και των επιχορηγήσεων ανήλθε σε €199,60 εκ. έναντι € 176,63 εκ. την 31.12.2022. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως εκταμίευση δανείων ύψους € 26,1 εκ. για την κατασκευή των ακινήτων στην Πειραιώς 180 και την Ξάνθη. 

Ο καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 50,32%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 8 έτη και ανθεκτικότητα έναντι  μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 54% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο συμπεριλαμβανομένου του διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκ. με σταθερό επιτόκιο 2,8%). Την 31.12.2023, το μέσο σταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ανερχόταν σε 4,3%, ενσωματώνοντας αυξημένο Euribor της τάξεως 3,923%

Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) ανήλθε σε €45,03 εκ. έναντι €47,75 εκ. την 31.12.2022. Οι δεσμευμένες καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €7,31 εκ. έναντι €6,96 εκ. την 31.12.2022. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεώσεων από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων και των επιχορηγήσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων) την 31.12.2023 διαμορφώθηκε σε €154,58 εκ. έναντι €128,87 εκ. την 31.12.2022. 

Καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία. 

Κατά το 2023, τα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες ανήλθαν σε €2,31 εκ. έναντι €16,94 εκ. την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση €14,64 εκ ή 86%.  

Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι κατά την προηγουμένη χρήση προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου 23 επενδυτικά ακίνητα τα οποία αύξησαν σημαντικά τα κέρδη από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες. 

Ο Όμιλος για το 2023 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους €14,07 εκ. έναντι €24,42 εκ. την 31.12.2022 παρουσιάζοντας μείωση €10,35 εκ. ή 42%. Η μεταβολή προέκυψε κυρίως από τη μείωση των κερδών από αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, και εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων εσόδων και εξόδων και των κερδών από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία (Adjusted EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε €12,02 εκ., έναντι €7,48 εκ. την 31.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση €4,54 εκ. ή 61%. Τα έξοδα σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα ανήλθαν σε €5,26 εκ. από €4,04 εκ. την 31.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση €1,22 εκ. ή 30%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις προσθήκες νέων ακινήτων. Οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε €2,19 εκ. από €1,91 εκ. την 31.12.2022, παρουσιάζοντας αύξηση €0,28 εκ. ή 15%, με τον αριθμό του προσωπικού να ανέρχεται σε 17 άτομα την 31.12.2023 έναντι 16 ατόμων την 31.12.2022. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά τη χρήση 2023 ανήλθαν σε €1,43 εκ. έναντι €2,14 εκ. την 31.12.2022, παρουσιάζοντας μείωση €0,71 εκ. ή 33%.

Κέρδη μετά από φόρους

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €7,24 εκ. έναντι €15,86 εκ. την 31.12.2022, παρουσιάζοντας μείωση €8,62 εκ. ή 54% κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία, καθώς και των υψηλότερων χρηματοοικονομικών εξόδων και του αυξημένου φόρου επενδύσεων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων.

Όσον αφορά το μέρισμα η Premia θα προτείνει διανομή στους μετόχους στη Γενική Συνέλευση χωρίς να έχει γνωστοποιήσει ακόμη το ποσό.