Στο ΦΕΚ ο νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός
Στο ΦΕΚ ο νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός

Στο ΦΕΚ ο νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός

Οι ισχύοντες ειδικοί κανονισμοί κατισχύουν των γενικών διατάξεων του νέου Κανονισμού
RE+D magazine
26.06.2023

Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κτιριοδομικός Κανονισμός.

Τα συνολικά 39 άρθρα με τα οποία ρυθμίζεται η κατασκευή των δομικών έργων έχουν εφαρμογή σε όλες τις περιοχές και τους οικισμούς της χώρας, που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων.

Οι ισχύοντες ειδικοί κανονισμοί κατισχύουν των γενικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του είναι η Υπηρεσία Δόμησης. 

Ισχύει ο προηγούμενος κανονισμός εάν είχε εκδοθεί και εξακολουθεί να ισχύει νόμιμη άδεια οικοδομής, η είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας οικοδομής με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις, 

Οι προϊσχύουσες διατάξεις ισχύουν και στην περίπτωση που είχε εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα μέσα στην τελευταία τριετία και ισχύει μελέτη ειδικού κτιρίου σχετική με τη λειτουργικότητά του με ή χωρίς παρεκκλίσεις, καθώς και στην περίπτωση που είχε υποβληθεί στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία μέσα στο τελευταίο έτος αίτηση με πλήρη αρχιτε¬κτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, η είχε προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΕΔΩ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ