Στον "πάγο" επενδύσεις €1 εκατ. του ομίλου Τζιρακιάν Profil
Στον "πάγο" επενδύσεις €1 εκατ. του ομίλου Τζιρακιάν Profil

Στον "πάγο" επενδύσεις €1 εκατ. του ομίλου Τζιρακιάν Profil

Εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και των προβλημάτων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
RE+D magazine
22.09.2022

Την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την ΑΜΚ ύψους €3.048.000 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17.06.2022 αποφάσισε, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον τα εξής:

1. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 3 - Πακεταδόρος ραουλομηχανής Νο. 5 - Προϋπολογισθέν κόστος: 300 xιλ. ευρώ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε 24 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Επισημαίνεται δε ότι η εν λόγω μεταβολή οφείλεται σε καθυστέρηση στον χρόνο παράδοσης ενός τμήματος/εξαρτήματος του πακεταδόρου από τον προμηθευτή λόγω των καθυστερήσεων που πλήττουν παγκοσμίως την εφοδιαστική αλυσίδα.

2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 4 - Συγκολλητική μηχανή ραουλομηχανής Νο. 8 - Προϋπολογισθέν κόστος: 120 xιλ. ευρώ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε 16 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Επισημαίνεται ότι και η εν λόγω μεταβολή του χρονοδιαγράμματος οφείλεται στις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα παγκοσμίως, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

3. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5 - Πριόνι ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7 - Προϋπολογισθέν κόστος: 230 xιλ. ευρώ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 12 μήνες

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της από 12 μήνες σε 16 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, δεδομένου ότι η εξόφληση της επένδυσης αυτής, ως εκ τούτου και η πλήρης διάθεση των αντίστοιχων προϋπολογισθέντων κεφαλαίων, θα λάβει χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο του αρχικού χρονοδιαγράμματος, λόγω έκδοσης Letter of Credit με ημερομηνία εξόφλησης Οκτώβριο 2022.

4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6 - Εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοίμων προϊόντων - Προϋπολογισθέν κόστος: 350 xιλ. ευρώ - εκτιμώμενη αρχική περίοδος ολοκλήρωσης της επένδυσης: 18 μήνες.

Όσον αφορά την εν λόγω σκοπούμενη επένδυση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων και συγκεκριμένα, με γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, αποφάσισε να μην διατεθεί το ποσό των 350 χιλ.ευρώ στην εγκατάσταση Ρομποτικής σε αποθήκη ετοίμων προϊόντων αλλά να δοθεί για την κατασκευή νέας αποθήκης ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών εκτιμώμενου συνολικού κόστους περίπου 900 χιλ.ευρώ στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, βάσει την υπ' αρ. 159/2011 Αδειας Οικοδομής προς εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου εργασιών της Εταιρείας, η δε πλήρης ολοκλήρωση του έργου αυτού εκτιμάται σε 14 μήνες (από τον 06.2022 έως τον 08.2023). Επισημαίνεται δε ότι το κόστος του έργου της νέας αποθήκης θα καλυφθεί εν μέρει από την ανακατανομή της διάθεσης ποσού 350 χιλ. ευρώ εκ των αντληθέντων κεφαλαίων τα οποία προορίζονταν για την κατασκευή της ρομποτικής αποθήκης και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια. Περαιτέρω, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος της εν λόγω επενδύσεων προσδιορίζοντάς τον εκ νέου σε 26 μήνες αρχής γενομένης της ημερομηνίας πιστοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι τον Αύγουστο του 2023.

Η προτεινόμενη αλλαγή οφείλεται στην αξιοσημείωτη καθυστέρηση παγκοσμίως στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην έλλειψη πρώτων υλών γεγονός που είναι πιθανό να καθυστερήσει περαιτέρω την υλοποίηση της επένδυσης περισσότερο από τρία έτη. Επιπλέον, δεδομένης της αύξησης των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τις τελευταίες δυο οικονομικές χρήσεις, οι οποίες και μετά την πλήρη υλοποίηση των ανωτέρω σκοπούμενων υπό 1,2,3,4 και 5 επενδύσεων αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο, ο Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του εκτίμησε ότι τα αντληθέντα κεφάλαια είναι σκοπιμότερο να διατεθούν στην κατασκευή νέας αποθήκης, που θα εξυπηρετήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τον αυξημένο όγκο εργασιών και εν γένει τις ανάγκες της Εταιρείας.

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1, 2 και 5:

Όσον αφορά τον τρόπο διάθεση του αδιάθετου ποσού κεφαλαίων ύψους 39 χιλ. ευρώ που αφορούσαν την αγορά πριονιού κοπής δεμάτων ετοίμων προϊόντων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 1), μηχανής ελέγχου ραφής χαλυβδοσωλήνων (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2) και πριονιού ακριβείας ραουλομηχανής Νο. 7 (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 5), το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διατεθεί στην (ΕΠΕΝΔΥΣΗ 6) η οποία αντικαθίσταται με την κατασκευή νέας αποθήκης ετοίμων προϊόντων και πρώτων υλών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας βάσει την υπ' αρ. 159/2011 Αδειας Οικοδομής

Σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.4706/2020 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 4 του Ν.4548/2018, ήτοι ποσοστό απαρτίας 48,83 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, και συγκεκριμένα κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων, με ψήφους 1.488.326 υπέρ και 0 κατά, απεχουσών ψήφων 0, τόσο την μεταβολή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των σκοπούμενων επενδύσεων όσο και την μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με βάση την από 18.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 17.06.2022 απόφασή του.