Τα «βρήκαν» οι μέτοχοι της Attica Bank: Προχωρά η ΑΜΚ
Τα «βρήκαν» οι μέτοχοι της Attica Bank: Προχωρά η ΑΜΚ

Τα «βρήκαν» οι μέτοχοι της Attica Bank: Προχωρά η ΑΜΚ

Με συνολικό ποσό €490 εκατ. Τι ποσό θα βάλουν
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
03.10.2022

Στην ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας των μηχανικών, με συνολικό ποσό €490 εκατ., συμφώνησαν βασικοί μέτοχοι της Attica Bank ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions S.A. και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Από αυτά ποσό €459 εκατ. θα καλυφθεί από τους ίδιους

Πιο συγκεκριμένα, ποσό ύψους €300 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για επιπρόσθετες προβλέψεις απομείωσης του συνόλου των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ της Τράπεζας, ενώ το ποσό που θα υπολείπεται από το συνολικό ποσό ενίσχυσης, θα διατεθεί με σκοπό την διαχείριση των ΜΕΑ και την αναδιάρθρωση της Τράπεζας, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικά κερδοφόρος έως το τέλος του 2024.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου που ανακοινώθηκαν λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα η τράπεζα εμφάνισε:

  • Zημιές ύψους €20,13 εκατ., κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 
  • Μείωση εσόδων από τόκους κατά 32,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο λόγω χαμηλότερης εκτοκιστικής βάσης ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021. 
  • Αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 21% σε ετήσια βάση και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα.
  • Εξορθολογισμός βάσης κόστους λόγω περαιτέρω περιορισμού δαπάνης προσωπικού κατά 9,8% η οποία αντισταθμίστηκε από την αύξηση των επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων κατά 3,4% σε ετήσια βάση.
  • Καταθέσεις στα €2,73 δισ. έναντι δανείων μετά από προβλέψεις €1,36 δισ.
  • Νέες εκταμιεύσεις ύψους €185 εκατ. κατά το α΄ εξάμηνο του έτους.
  • Δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων NPE 67,6%.
  • Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας Ομίλου CET1 6,4% και CAD 9,94% με τις διαδικασίες αποκατάστασης σε εξέλιξη, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των βασικών μετόχων της Τράπεζας (ΤΜΕΔΕ, Rinoa LTD – Ellington Solutions S.A. και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας).


Σύμφωνα με την τράπεζα στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης του επιχειρηματικού σχεδίου 2022-2025, το οποίο περιλαμβάνει τις προσήκουσες ενέργειες ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων και το οποίο υποστηρίζεται από την έγγραφη συμφωνία των μετόχων για το ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €490 εκατ., εντός του 2022. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές δράσεις μετασχηματισμού, έχει εγκριθεί από τα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας και θα υποβληθεί άμεσα στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 

Σκοπός της Διοίκησης μέσω του νέου επιχειρηματικό σχεδίου της Τράπεζας για την περίοδο 2022-2025 είναι να δοθεί πλέον έμφαση στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση, ενίσχυση και παροχή συνολικών τραπεζικών λύσεων στην πραγματική οικονομία, έχοντας ως στόχο την επιστροφή της Τράπεζας σε κερδοφορία το 2025.