Τι αλλάζει για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Τι αλλάζει για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Τι αλλάζει για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Η νέα απόφαση υπεγράφη από τον Υφυπουργό Οικονομικών και τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
RE+D magazine
13.06.2023

Σε ισχύ έχει τεθεί από τις 19 Μαΐου 2023 η νέα απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών και του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ρυθμίζει θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, που έχει να κάνει με τις επενδύσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση, με αρ. 46834/ 19-05-2023, «Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄3393), παύει να ισχύει η με αρ. 147269 ΕΞ 2020/30-12-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5789/Β/30-12-2020) και επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Προβλέπεται η δυνατότητα για λοιπές πηγές χρηματοδότησης για το υπερβάλλον ποσό, πέραν των 500.000 ευρώ. 

Στις κατηγορίες επενδύσεων προστίθεται η επένδυση μέσω εισφοράς κεφαλαίου σε σύσταση εταιρείας.

Αποσαφηνίζεται και απλοποιείται η διαδικασία διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το αίτημα διαπίστωσης της ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα για έως τρεις διακριτές επενδύσεις σε έως τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Προβλέπεται και εξειδικεύεται η δυνατότητα μεταβολής της επένδυσης άπαξ εντός της τριετίας από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α.

Αποσαφηνίζεται και απλοποιείται η διαδικασία μεταβολής της επένδυσης μετά τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης αυτής.

Η Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Μετά την έκδοση της νέας ΚΥΑ, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 αυτής, φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του  ν. 4172/2013 και μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ δεν έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, οφείλουν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα διαπίστωσης της ολοκλήρωσης, όπως αυτό περιγράφεται στη νέα ΚΥΑ.

ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ