Το 2024 λειτουργικά κέρδη ξανά για την Attica Bank
Το 2024 λειτουργικά κέρδη ξανά για την Attica Bank

Το 2024 λειτουργικά κέρδη ξανά για την Attica Bank

Εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πλάνο ετών 2022 – 2025.
RE+D magazine
13.02.2023

Το ΔΣ της Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενέκρινε το επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πλάνο ετών 2022 – 2025.

Ειδικότερα η Τράπεζα με σχετική της ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με βάση τον προγραμματισμό της αναμένεται να επιστρέψει σε λειτουργική κερδοφορία το 2024.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 16-12-2022, 04-01-2023, 18-01-2023 και 26-01-2023 ανακοινώσεων της, και κατόπιν σημερινού σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στην από 8.2.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε το επικαιροποιημένο Επιχειρηματικό Πλάνο ετών 2022 – 2025 (Business Plan 2022 – 2025) με ενσωματωμένο το Πλάνο Ενεργειών Ενίσχυσης Εποπτικών Κεφαλαίων (Capital Plan) καθώς και την προτεινόμενη Στρατηγική Μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), τα οποία υπεβλήθησαν σήμερα και στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Business Plan η Τράπεζα αναμένεται να επανέλθει σε λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του 2024, ενώ η στρατηγική διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή αποεπένδυση της Τράπεζας από τίτλους των τιτλοποιήσεων της Τράπεζας ή/ και πωλήσεις χαρτοφυλακίων. 

Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, μετά και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30-12- 2022 και τη λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εξελίσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο, με την ολοκλήρωση στο παρόν στάδιο της σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύτηκε στις 17-11-2022, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις επόμενες ημέρες. 

Τέλος η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι δεν έχει περιέλθει στην Τράπεζα οιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση για εξέλιξη ή γεγονός πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Τράπεζα. 

Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που προβλέπονται στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και στην πάγια τακτική της για άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.