Υπό προϋποθέσεις 10μηνη παράταση στις παρεκκλίσεις για τα μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα
Υπό προϋποθέσεις 10μηνη παράταση στις παρεκκλίσεις για τα μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα

Υπό προϋποθέσεις 10μηνη παράταση στις παρεκκλίσεις για τα μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα

RE+D magazine
22.11.2022

Νομοθετική ρύθμιση που αναμένεται να κατατεθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στη βουλή θα προβλέπει υπό ποιες προϋποθέσεις θα είναι δυνατόν να διατηρήσουν την οικοδομησιμότητά τους, γήπεδα κατά παρέκκλιση άρτια πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 9ης Δεκεμβρίου 2022 που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν πρόκειται να αλλάξει η ημερομηνία ορόσημο της 9ης Δεκεμβρίου 2022 αλλά θα παρέχεται η δυνατότητα για τις περιπτώσεις γηπέδων που έως την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, να μπορούν να οικοδομηθούν, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

  • Υποβάλουν αίτηση για έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας, εφόσον βεβαίως αυτή έχει πληρότητα ως προς τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και μελέτες, ως αυτά εκ του νόμου καθορίζονται. Διευκρινίζεται ότι για την διάρκεια ισχύος της εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις ως ισχύουν. 
  • Υποβάλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης συνοδευόμενο από τα αναγκαία δικαιολογητικά. Η εναλλακτική αυτή δυνατότητα προβλέφθηκε δεδομένου, ότι πλέον η προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει καταστεί προαιρετική. Ωστόσο για αυτές τις περιπτώσεις χρήσης της βεβαίωσης όρων δόμησης που θα εκδοθεί, θα μπορεί να γίνει μόνο μέχρι και την 30.9.2023, καθώς έως και την ημερομηνία αυτή είτε θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε προέγκρισης. 

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται κατά το στάδιο της προέγκρισης η υποβολή καμίας έγκρισης φορέα, υπηρεσίας ή συλλογικού οργάνου, λόγω της θέσης του έργου, της φύσης του, της χρήσης του ή των τυχόν ειδικών χαρακτηριστικών του.
Το ίδιο συμβάινει και στην περίπτωση της βεβαίωσης όρων δόμησης. Το σύνολο των απαιτούμενων εγκρίσεων υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κατά το στάδιο της έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Τι ισχύει σήμερα για τα  κατά παρέκκλιση άρτια εκτός σχεδίου οικόπεδα

Θυμίζουμε ότι, με τον νόμο 4759/2020, τροποποιήθηκαν οι όροι δόμησης για την εκτός σχεδίου δόμηση και καθορίστηκαν μεταβατικές διατάξεις έως την κατάργηση της δυνατότητας οικοδόμησης σε συγκεκριμένα γήπεδα και ιδιοκτησίες με εμβαδό μικρότερο των 4 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με τον νόμο αυτό διατηρούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα τη οικοδομησιμότητα τους:

Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-11-62 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μ., Ελάχιστο βάθος: δέκα πέντε (15) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: επτακόσια πενήντα (750) τμ.

Τα γήπεδα που υπάρχουν την 12-9-64 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μ., Ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε (35) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: χίλια διακόσια (1200) τμ.

Τα γήπεδα που υπάρχουν την 17-10-78 και έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι πέντε (25) μ., Ελάχιστο βάθος: σαράντα (40) μ., Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2000) τμ.

Τα γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24-04-77: Ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.

Είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης διεθνών, εθνικών ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των γηπέδων της προηγούμενης παραγράφου .

Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή άρτιων και οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. και  βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών 

Έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ., όταν επ΄ αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις.