Κοινά μέτρα και σταθμά στα πολυάριθμα πλαίσια αναφοράς ESG
Κοινά μέτρα και σταθμά στα πολυάριθμα πλαίσια αναφοράς ESG

Κοινά μέτρα και σταθμά στα πολυάριθμα πλαίσια αναφοράς ESG

Επενδυτές και οι εταιρείες ζητούν πιο ενοποιημένα, συνεπή και διαφανή πρότυπα
Βάλια Πολίτη
28.04.2023

Aντιμέτωπες με την κοινωνία βρίσκονται πλέον κυβερνήσεις και εταιρείες, καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις για τη καταγραφή και την αποτίμηση του αντίκτυπου των επιχειρήσεων στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται.

Παρά το γεγονός ότι το 2022 ήρθαμε αντιμέτωποι με ένα ταραχώδες πολιτικό τοπίο με περισσότερα φαινόμενα greenwashing, τα προβλήματα στη παγκόσμια αλυσίδας εφοδιασμού την εξάντληση των πόρων, την άνοδο του πληθωρισμού των τεταμένων διεθνών σχέσεων, καθώς και των διαρκώς κυμαινόμενων τιμών ενέργειας, η πρόοδος σε ζητήματα ESG παρέμεινε σημαντική. 

Οι αναφορές βιωσιμότητας σημειώνουν σημαντική αύξηση, με το ινστιτούτο G&A να αναφέρει ότι το 96% των εταιρειών του δείκτη S&P 500 και το 81% των εταιρειών του δείκτη Russell 1000 δημοσιεύουν πλέον αναφορές ESG, με το SASB να είναι το πιο χρησιμοποιούμενο πρότυπο αναφοράς.  

Σύγκλιση των πλαισίων αναφοράς 

Για χρόνια, οι επενδυτές, οι ενδιαφερόμενοι και οι εταιρείες παροχής στοιχείων ζητούν πιο ενοποιημένα, συνεπή και διαφανή πρότυπα, πλοήγησης στα πολυάριθμα πλαίσια αναφοράς ESG που υπάρχουν. Ενώ τα παγκόσμια πρότυπα αναφοράς εξακολουθούν να αποτελούν φιλόδοξους στόχους  τρεις προτάσεις αναμένεται να μεταμορφώσουν και να τυποποιήσουν το οικοσύστημα της αναφοράς ESG : 

  • Νέοι κανόνες στην ΕΕ  

Οι κανόνες της ΕΕ αποτελούν μέρος της Οδηγίας για Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD)  και απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας. Το πεδίο εφαρμογής της CSRD θα περιλαμβάνει τις θυγατρικές που δραστηριοποιούνται εντός ΕΕ από μητρικές εταιρείες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εταιρειών και άλλων παγκόσμιων πολυεθνικών εταιρειών. Η οδηγία είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Αειφορίας (ESRS), όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG).  

Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης ESG της ΕΕ θα είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες από τις δύο πρωτοβουλίες που ακολουθούν. 

Η υιοθέτηση της οδηγίας αναμένεται εντός 2023. 


  • Πρόταση του Διεθνούς Συμβουλίου Προτύπων Αειφορίας (ISSB) 

Το International Sustainability Standards Board (ISSB) και η Global Reporting Initiative (GRI) εργάζονται από κοινού για να προωθήσουν τη συνέπεια και τη συμβατότητα των βασικών πληροφοριών βιωσιμότητας που εστιάζονται στους επενδυτές, ενώ περιλαμβάνουν και ανησυχίες των έμμεσα ενδιαφερομένων. 

Ο σχηματισμός του ISSB ανακοινώθηκε στο COP26, την παγκόσμια σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής τον Νοέμβριο του 2021. Το ISSB θα εκδώσει πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας, με στόχο την παροχή μιας παγκόσμιας βάσης γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας που να ικανοποιούν τις ανάγκες της κεφαλαιαγοράς. Οι επιμέρους δικαιοδοσίες θα αποφασίσουν στη συνέχεια αν θα ορίσουν την εφαρμογή των προτύπων ISSB ως υποχρεωτική ή προαιρετική βάση για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας. 

Τα πρότυπα αναμένεται να δημοσιευθούν στις αρχές του 2023 

  • Πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC)

Η SEC εξέδωσε μια πρόταση τον Μάρτιο του 2022 που θα ενίσχυε σημαντικά τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα στις ετήσιες καταθέσεις και στις δηλώσεις εγγραφής για δημόσιες προσφορές. 

Η πρόταση εστιάζει συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται, αξιολογούνται, διαχειρίζονται και γνωστοποιούνται οι κλιματικοί κίνδυνοι, τις οικονομικές επιπτώσεις των έντονων καιρικών συνθηκών και άλλων φυσικών γεγονότων καθώς και των δραστηριοτήτων μετάβασης, καθώς και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG). 

Οι τελικές οδηγίες αναμένονται το νωρίτερο στις αρχές του 2023. 


Greenwashing 

Παρά τις προαναφερθείσες προσπάθειες, σχετικές ερευνες συνεχίζουν να δείχνουν ότι η πλειονότητα των πράσινων ισχυρισμών είναι υπερβολικοί, ψευδείς ή απατηλοί, γεγονός που υποδηλώνει greenwashing στο βιομηχανικό επίπεδο. Επιπλέον, ένα σημαντικό μερίδιο των εταιρειών που θέτουν καθαρούς μηδενικούς στόχους ή στόχους εκπομπών δεν θέλουν να τους δημοσιοποιήσουν, με αποτέλεσμα το 2022 να αποκαλύψει έναν νέο όρο: το «greenhushing». Οι εταιρείες πιθανότατα σιωπούν από φόβο για αντιδράσεις κατά του ESG από ορισμένους επενδυτές, αυξημένο έλεγχο και κατηγορίες ότι πραγματοποιούν greenwashing. Όπως ήταν αναμενόμενο, η άνοδος του greenwashing είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον ρυθμιστικό έλεγχο για την αποφυγή του.